fbpx

תנאי שימוש

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
שימוש באתר זה www.mifgashimclub.co.il או בכל אתר שיחליף אותו  ("האתר"), על ידך – משתמש הקצה ("משתמש הקצה") או ספקי הפעילויות (מרצה, מדריך או מנחה, לפי העניין) ("מפעיל"), רכישת כרטיסים, הרשמה לאתר, הוספת פעילות ו/או פתיחת חשבון באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי בשיבה בריאה בע"מ (.ח.פ. 514735729 , כתובת: דיזנגוף 61, תל אביב) ("חברת בשיבה בריאה").
במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר.
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר, "בשיבה בריאה" ו/או כל חברה קשורה שלה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניה, שלוחיה ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות כנגד "בשיבה בריאה" הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשת של שלה על פי תנאי השימוש.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את חברת בשיבה בריאה כלפי מבצעי הפעולות באתר.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בשל נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
א. השימוש באתר
1. כללי
1.1. האתר מופעל על ידי "בשיבה בריאה" ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק, בין השאר, שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע הזמנת ויצירת פעילויות ורכישת כרטיסים.
1.2. "בשיבה בריאה" מציעה למכירה באתר, בין השאר, כרטיסי כניסה לפעילויות מקוונות המוצעות על ידי צדדים שלישיים ללא תשלום או בתשלום שיעשה באמצעות האתר .
1.3. למען הסר ספק, "בשיבה בריאה" אינה מוכרת ו/או מספקת את כל הפעילויות ו/או את השירותים המוצגים באתר. הפעילויות ו/או השירותים, אשר לשם רכישתם מהמפעיל ניתן להשתמש בכרטיסים הנמכרים באתר, או במקרה של פעילות ללא תשלום על ידי הזמנת הפעילות באמצעות האתר, או במקרה של הצעות לפעילות בתשלום על ידי צדדים שלישיים על ידי הזמנת הפעילות ישירות מאותם צדדים שלישיים, מוצעים על ידי מפעילים שונים ו/או הצדדים השלישיים כאמור בלבד ולא על ידי "בשיבה בריאה".
1.4. "בשיבה בריאה" מעמידה לרשות מפעילים את האתר כבמה להצגת פעילויות ו/או שירותים ומשמשת בחלק מן המקרים רק כצינור להעברת מידע. במקרים אלה אין לראות בחברת "בשיבה בריאה" כמי שמוכרת ו/או מספקת את הפעילויות והשירותים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.
1.5. תנאי השימוש הם ההסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידי משתמשי הקצה והמפעילים. על ידי שימוש באתר, אתה – משתמש הקצה ו/או המפעיל, לפי העניין, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.
1.6. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ו/או המפעילים ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.
1.7. משתמש הקצה ו/או המפעיל הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו. משתמש הקצה מתחייב לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא לגלותה לצד שלישי.
1.8. משתמש הקצה ו/או המפעיל מכיר בכך שהשימוש באינטרנט עשוי להיות כרוך בהפרעות שאינן בשליטת חברת בשיבה בריאה, וכי חברת בשיבה בריאה לא תהא אחראית לכל שיבוש ברצף השירות ו/או לכל שיבוש ו/או איבוד המידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברת בשיבה בריאה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברת בשיבה בריאה, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את חברת בשיבה בריאה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
1.9. לחברת בשיבה בריאה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. חברת בשיבה בריאה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך לתת הודעה כלשהי מראש.
1.10. כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות או מכירות באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: הנו בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות מחייבות באתר, הנו בגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב –  בן 18 לפחות כדי שיהיה כשיר להשתמש באתר, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כרטיס אשראי בתוקף.
1.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא חברת בשיבה בריאה רשאית למנוע מלהשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית חברת בשיבה בריאה למנוע ממך את השימוש באתר, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: בההפרת תנאי השימוש; ו/או מסירה במתכוון של פרטים שגויים; ו/או ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברת בשיבה בריאה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי הקצה והמפעילים; ו/או אם כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; ו/או אם הפעילות או השירות המוצעים אינם מקובלים על חברת בשיבה בריאה כפעילות או שירות שיוצעו באמצעות האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה.
2. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
2.1. חברת בשיבה בריאה רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.
2.2. במידה וחברת בשיבה בריאה תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש, חברת בשיבה בריאה תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון באתר ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר ו/או על ידי שינוי תנאי השימוש.
2.3. כל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי על כל משמשי האתר (מפעילים ומשתמשי הקצה) החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי אשר לדעת חברת בשיבה בריאה הינו שינוי מהותי שאז יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על כרטיסים שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים. כל שימוש באתר על ידי משתמש קצה ו/או המפעילים אחרי ביצוע השינויים האמורים תחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה ו/או המפעילים.
2.4. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.
3. ציוד
משתמש הקצה ו/או המפעיל יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד"), ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. חברת בשיבה בריאה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה ו/או המפעיל כתוצאה משימוש באתר.
4. כללי התנהגות למשתמש הקצה ו/או המפעיל
4.1. האתר הינו קניינה הפרטי של חברת בשיבה בריאה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.
4.2. חברת בשיבה בריאה דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה ו/או המפעיל באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד. בנוסף, הפעילות של משתמשי הקצה ו/או המפעיל באתר חייבת להיות לצורך ובקשר עם פרסום, שיווק, מכירת ורכישת כרטיסים לפעילויות פנאי.
4.3. משתמש הקצה ו/או המפעיל לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר לפעילויות או שירותים כלשהם שאינם חוקיים ו/או שאינו תואם את מטרות האתר, זאת ללא הסכמתה המפורשת של חברת בשיבה בריאה בכתב ומראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
4.4. כל התנהגות מצד משתמש קצה ו/או מפעיל אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש קצה ו/או המפעיל כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.
4.5. למעט פרסום ושיווק פעילויות ושירותים, רכישת כרטיסים כמפורט בתנאי השימוש, משתמש הקצה ו/או המפעיל לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים. בנוסף, אין לעשות שימוש באתר לצורך שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עשויים להתחרות בחברת בשיבה בריאה. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של חברת בשיבה בריאה ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה.
5. קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר
5.1. כל דבר באתר, לרבות לקט הנתונים, תכנות, יישומים וממשקים, הוא רכושה הקנייני הבלעדי של חברת בשיבה בריאה או שנעשה בו שימוש בהתאם להרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מחברת בשיבה בריאה לפי שיקול דעתה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה ו/או המפעיל עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
5.2. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה ו/או המפעיל אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מחברת בשיבה בריאה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט ליוצר, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים. משתמש הקצה ו/או המפעיל מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מחברת בשיבה בריאה (download) של החומר המוגן מהאתר.
5.3. משתמש הקצה ו/או המפעיל לא יעלה לאתר (upload), יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה ו/או המפעיל יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות בקשר עם כל חומר שהועלה על ידו כאמור וכל נזק אחר הקשור לכך. על ידי הצגת חומר בכל אזור פומבי באתר או דרכו, משתמש הקצה ו/או המפעיל מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לחברת בשיבה בריאה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לערוך, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו, באופן המקסימלי הניתן לגבי כל זכות יוצרים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה ו/או המפעיל מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה ו/או המפעיל מעניק לחברת בשיבה בריאה את הזכות לערוך, לשכפל להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 5 זה יחול לטובתה של חברת בשיבה בריאה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה. למרות האמור לעיל, המפעיל רשאי לכלול בפרסומיו באתר הגבלה מפורשת כלפי משתמשי הקצה בדבר זכויות צדדים שלישיים לגבי סימני ושמות מסחר השייכים לו.
5.4. "מפגשים מהגיל השלישי" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "מפגשים מהגיל השלישי", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר בסימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של חברת בשיבה בריאה, המהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.
6. אחריות ושיפוי
6.1. משתמש הקצה ו/או המפעיל ו/או מפנה משתמשים מסכים בזאת מפורשות כי השימוש באתר ו/או בלינק ייחודי הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. חברת בשיבה בריאה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, המפעילים , צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר ו/או בכל לינק ייחודי יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות. כמו כן, הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר ו/או בתכנית מפני משתמשים וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או כרטיסים שיסופקו באמצעות האתר.
6.2. הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVAILABLE" וחברת בשיבה בריאה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.
6.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת בשיבה בריאה לא תהיה אחראית כלפי מפעיל ו/או משתמש קצה ו/או כלפי מפנה משתמשים ו/או כלפי כל צד שלישי, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר, ו/או רכישת כרטיסים ו/או השתתפות בפעילות ו/או השתתפות בתכנית מפני משתמשים. בין היתר (ומבלי לגרוע מכלליות האמור):
6.3.1. חברת בשיבה בריאה אינה, מוכרת ו/או מספקת את הפעילות ו/או השירות אשר המפעיל מציע באתר, ואשר יש בדעת משתמש הקצה לרכוש באתר ולפיכך חברת בשיבה בריאה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לפעילויות, טיבן, איכותן, כדאיות העסקה, התאמתן לצרכי משתמש הקצה ו/או לתיאור הפעילות ו/או השירות באתר. משתמש הקצה מסכים בזאת במפורשות שהשתתפות בפעילות ו/או בשירות המוצעים באתר הינם באחריותו וסיכונו הבלעדי. כמו כן, מצהיר משתמש הקצה כי הינו כשיר לבצע כל פעילות גופנית ו/או אחרת, מהפעילויות המוצעות באתר, והוא מבצע כל פעילות כאמור על אחריותו הבלעדית. משתמש הקצה מוותר בזאת על כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או בעלי מניותיו ו/או מפעיליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בקשר עם כל פעילות שיבצע דרך האתר.
6.3.2. הפעילויות והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המפעילים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד חברת בשיבה בריאה לגבי אופיים של הפעילויות ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, שמות יוצרי הפעילות /מפעילים וכיו"ב. למען הסר הספק, אם וככל שהאתר, חברת בשיבה בריאה ו/או מי מטעמם ו/או כל משתמש אחר באתר נתן חוות דעת בקשר עם פעילות ו/או שירות אין בכל כדי להטיל אחריות על חברת בשיבה בריאה לגבי אופיים של הפעילויות ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, סיכון הכרוך בהם, שמות יוצרי הפעילות /ספקים/המפעילים  וכיו"ב.
6.3.3. חברת בשיבה בריאה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה על ידי משתמש הקצה לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש הקצה מלרכוש כרטיסים או לעדכן את הרכישה.
6.3.4. חברת בשיבה בריאה לא תישא באחריות לכל מעשה או מחדל בהפרת תנאי השימוש.

6.4. משתמש הקצה והמפעיל הינם האחראים הבלעדיים לכל התקשרות בינם לבין המפעיל ומשתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את חברת בשיבה בריאה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של מפעיל, לכל פעולה של מפעיל, לרבות כשל של המפעיל לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של המפעיל לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
6.5. חברת בשיבה בריאה תהיה אחראי לקבוע את מחיר הכרטיס ולבחון את הכדאיות הכלכלית וההשלכות המיסוייות של הפעילות ו/או השרות אותו היא מציעה. חברת בשיבה בריאה אינה אחראית לכל היבט פיננסי הקשור למפעיל. המפעיל משחרר את חברת בשיבה בריאה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של המפעיל, לכל פעולה של המפעיל, לרבות כשל של המפעיל לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של המפעיל לקיים את תנאי הכרטיס, וכן לגבי כל התקשרות, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.
6.6. מפני המשתמשים משחררים את חברת בשיבה בריאה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים להשתתפותם בתכנית מפני המשתמשים.
6.7. המפעיל יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש הכרטיס ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של המפעיל ו/או בקשר עם הפעילויות / השירותים נשוא הכרטיס. משתמש הקצה ו/או המפעיל, לפי העניין, מוותר ומשחרר את חברת בשיבה בריאה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.
6.8. משתמש הקצה ו/או המפעיל ו/או מפנה המשתמשים, לפי העניין, מסכים להגן על, לשפות ולפצות את חברת בשיבה בריאה, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש קצה ו/או מפעיל אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.
7. הגבלת אחריות
7.1. בשום מקרה, חברת בשיבה בריאה לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.
7.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשום מקרה, (א) חבותה ואחריותה של חברת בשיבה בריאה כלפי משתמש קצה, בשל כרטיס ו/או בקשר אליו, לא תהיה גבוהה מהסכומים שנגבו על ידי חברת בשיבה בריאה בפועל ממשתמש הקצה בגין אותו כרטיס, וסך האחריות והחבות הכוללת של חברת בשיבה בריאה הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו בפועל על ידי משתמש הקצה עבור רכישת כרטיסים עבור הפעילות נשוא הטענה שהועלתה על ידי משתמש הקצה נגד חברת בשיבה בריאה, (ב) חבותה ואחריותה של חברת בשיבה בריאה כלפי המפעיל, בשל כל סיבה שהיא, לא תהיה גבוהה מהסכומים ששולמו בפועל לחברת בשיבה בריאה על ידי משתמשי הקצה בעבור רכישת כרטיסים לפעילות ו/או שירות המוצע על ידי המפעיל, וסך האחריות והחבות הכוללת של חברת בשיבה בריאה הנובעת או הקשורה להסכם זה, לא תהיה גבוהה יותר מהסכומים ששולמו בפועל על ידי משתמשי הקצה כאמור עבור הפעילות נשוא הטענה שהועלתה על ידי המפעיל נגד חברת בשיבה בריאה, ו-(ג) סך כל חבותה ואחריותה הכוללת של חברת בשיבה בריאה כלפי מפנה משתתפים, בשל כל סיבה שהיא, לא תהיה גבוהה מסכום עמלת מפנה המשתמשים לו זכאי מפנה משתמשים ואשר עדיין לא שולמה על ידי חברת בשיבה בריאה למפנה המשתמשים.
8. בקרה, פיקוח ומעקב
לחברת בשיבה בריאה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בחדרי הזום, הצ'ט ובפורומים, אם וככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו מעת לעת, על ידי חברת בשיבה בריאה, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת בשיבה בריאה תהא זכאית (אך לא מחויבת) להסיר כל חומר, אשר חברת בשיבה בריאה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי שימוש אלו או מכל סיבה אחרת לרבות כמפורט בסעיף 21 לעיל.
9. פרטיות וסודיות
9.1. משתמש הקצה ו/או המפעיל  מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הזום, הצ'ט, תמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינן תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה ו/או המפעיל וכן לצפות בתמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו. חברת בשיבה בריאה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן חברת בשיבה בריאה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה ו/או המפעיל בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה ו/או המפעיל מפרסם ו/או שנוצר על ידי השימוש באתר, בין אם בחדרי הזום, הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה ו/או המפעיל  מקנה לחברת בשיבה בריאה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.
9.2. כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או המפעיל (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או המפעיל במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או המפעיל, יישמרו במאגרי המידע של חברת בשיבה בריאה.
9.3. חברת בשיבה בריאה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או המפעיל ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:
9.3.1. העברת המידע למפעיל לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא רכישת הכרטיסים בלבד. מובהר בזאת כי המפעיל אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס;
9.3.2. שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;
9.3.3. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;
9.3.4. מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;
9.3.5. ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

9.4. חברת בשיבה בריאה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.
9.5. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של חברת בשיבה בריאה.
9.6. חברת בשיבה בריאה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או המפעיל , כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם חברת בשיבה בריאה וכו'). אין באמור כדי למנוע מחברת בשיבה בריאה להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.
9.7. למרות האמור לעיל, חברת בשיבה בריאה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או המפעיל לצד שלישי במקרים הבאים:
9.7.1. כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או המפעיל ;
9.7.2. משתמש הקצה ו/או המפעיל ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה, לפגוע בחברת בשיבה בריאה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; משתמש הקצה ו/או המפעיל עשה שימוש בשירותי חברת בשיבה בריאה באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה עשוי להיות מעשה בלתי חוקי; אם התקבל בידי חברת בשיבה בריאה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או המפעיל לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;
9.7.3. במקרה שבו חברת בשיבה בריאה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה והמפעילים  את הוראות תנאי השימוש.

9.8. פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של חברת בשיבה בריאה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי חברת בשיבה בריאה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או למפעיל כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת בשיבה בריאה.
9.9. בקרות מקרים שאינם בשליטתה של חברת בשיבה בריאה ו/או הנובעים מכח עליון, חברת בשיבה בריאה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
9.10. חברת בשיבה בריאה תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או למפעיל שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה ו/או המפעיל את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
10. ביטול הסכם זה
חברת בשיבה בריאה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה ו/או המפעיל. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7 ו- 9.
11. תוכן צדדים שלישיים
11.1. כל תוכן של צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ו/או המפעיל ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי חברת בשיבה בריאה ולחברת בשיבה בריאה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.
11.2.חברת בשיבה בריאה לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, חברת בשיבה בריאה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה ו/או המפעיל להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.
11.3 האתר עשוי להכיל קישורים לאתר אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה ו/או המפעיל בלבד, ואינם מעידים על מתן חסות של חברת בשיבה בריאה לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. חברת בשיבה בריאה אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אתרים אלו וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרים אלו. משתמש הקצה ו/או המפעיל מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה ו/או המפעיל מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. חברת בשיבה בריאה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד או אובדן שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.
11.4. לינקים לאתר אפשר ויועלו לאתרי צדדי ג', בין היתר במסגרת תכנית מפני המשתמשים. האתרים אליהם מועלים ליניקים לאתר, בין היתר על ידי מפני המשתמשים, אינם בניהולה בשליטתה של חברת בשיבה בריאה, וחברת בשיבה בריאה אינה בודקת את התוכן ו/או את הפעילות של אתרים חיצוניים אלו ואינה אחראית להם.
12. משלוח הודעות על ידי חברת בשיבה בריאה ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה ו/או המפעיל
12.1 על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, חברת בשיבה בריאה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברת בשיבה בריאה עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לחברת בשיבה בריאה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור, במידה ומסרת את מספר הטלפון שלך הנך מאשר לחברת בשיבה בריאה ו/או למי מטעמה (לרבות המפעיל) לשלוח לך הודעות עדכון דחופות כגון במקרה של ביטול או שינוי מועד ומיקום פעילות אליה נרשמת (אך אין באמור כדי ליצור מחויבות כלשהי על חברת בשיבה בריאה או על המפעיל למסירת הודעות כאמור). באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות באמצעות הטלפון כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של חברת בשיבה בריאה בכתובת הדואר האלקטרוני mifgashim@healthyaging.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
12.2 המפעיל מאשר שחברת בשיבה בריאה רשאית לשלוח לו הודעות דואר אלקטרוני ככל הנדרש לשם פעילות תקינה של חשבונו באתר. מפעיל אשר ביקש להפסיק את קבלת הדואר האלקטרוני מחברת בשיבה בריאה יראוהו כמי שמסכים להסרת וביטול החשבון שלו בחברת בשיבה בריאה שכן קבלת דואר אלקטרוני על ידי המפעיל מהווה תנאי לפעילות המפעיל באתר.
12.3 כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שחברת בשיבה בריאה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

13. הכרטיסים- כללי
13.1 כל הכרטיסים הנרכשים מהאתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם חברת בשיבה בריאה ("הכרטיס" או "הכרטיסים", לפי העניין) הם כרטיסים המקנים זכות השתתפות בפעילות המקוונות, אשר ניתן לרוכשם מחברת בשיבה בריאה על מנת להשתתף בפעילות כפי שהוצגה על ידי המפעיל ובהתאם לתנאים החלים על כל כרטיס כפי שיוצגו באתר על ידי המפעיל ועל ידי חברת בשיבה בריאה. על ידי מתן הצעה לרכישת כרטיס על ידי משתמש הקצה באתר, משתמש הקצה נותן הצעה לרכישה בהתאם לתנאים המפורטים להלן.
13.2 חברת בשיבה בריאה מאפשרת לך לרכוש כרטיס אשר ניתן לפדותו בקשר להשתתפות בפעילות ו/או שירותים של מפעיל, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי העסקה הרלוונטית. המפעיל בלבד ולא חברת בשיבה בריאה, הוא מספק את הפעילות ו/או השירותים הרלוונטיים והמפעיל הוא האחראי היחידי למימוש הכרטיס שרכשת, בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל.
14. רכישת הכרטיס
14.1 רכישת הכרטיס תקנה זכות חוזית מוגבלת למימוש הכרטיס מול המפעיל שהנפיק את הכרטיס בלבד, הכפופה לזכויות החוזיות של חברת בשיבה בריאה מול אותו המפעיל, אך בכל מקרה לא תקנה זכות חוזית או כל זכות אחרת מול חברת בשיבה בריאה. רכישת הכרטיסים באתר תהא מוגבלת בזמן (אף שלחברת בשיבה בריאה הזכות מפעם לפעם להאריך את מכירת הכרטיסים), מכירת כרטיסים עשויה להיות תלויה במספר מינימלי של רוכשים או מוגבלת במספר מקסימלי של רוכשים, הכל בהתאם לתנאים שיפורטו באתר .
14.2 הכרטיסים לפעילויות ו/או שירותים שניתן לרכוש באמצעות האתר אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק עבור אותן פעילויות ו/או שירותים. "השווי" המוצג בנוגע לכל פעילות ו/או שירות הוא כפי שנמסר לחברת בשיבה בריאה על ידי המפעילים, ובאחריותו של משתמש הקצה לבדוק ולערוך השוואת מחירים.
14.3 משתמש הקצה נדרש לפתוח חשבון אצל חברת בשיבה בריאה כדי שחברת בשיבה בריאה תוכל לספק לך גישה קלה לרכישת הכרטיסים, להדפסת הכרטיסים וכן לשירותים נוספים שיש ויינתנו על ידי חברת בשיבה בריאה מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה כדוגמת עיון בהזמנותיך בעבר.
14.4 בנוגע לרכישת כרטיסים, משמעות הלחיצה על כפתור ה – "רכישת כרטיס", וסיום ההליכים הנלווים לרכישה, לרבות הליך התשלום, היא שמשתמש הקצה הציע הצעה לרכוש הפעילות ו/או השירות הרלוונטי מהמפעיל בהתאם לכל התנאים וההתניות שייקבעו על ידי חברת בשיבה בריאה והמפעיל והנכללים באתר, לרבות בקשר עם הכרטיס הרלוונטי. למען הסר ספק, אין כל ודאות ו/או חובה כי הצעתו של משתמש קצה תאושר והעסקה תושלם, לרבות במקרים שהצעות של משתמשים אחרים בנוגע לאותה רכישה אושרו.
14.5 הזכויות שמקנה כל כרטיס יהיו כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל כרטיס, שיקבעו על ידי חברת בשיבה בריאה והמפעילים, כפי שיהיו מעת לעת וכפי שיופיעו בתנאי השימוש, בהצגת העסקה באתר ו/או על גבי הכרטיס. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או על גבי הכרטיס, תכריע חברת בשיבה בריאה בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.
15. קופונים
לחברת בשיבה בריאה זכות להציע למשתמשי הקצה מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, קופונים ("קופונים") אשר יכולים להקנות הנחות מסוימות ברכישת כרטיסים, זכות לקבל כרטיסים בחינם בכל קנייה של מספר כרטיסים מסוים או הצעות אחרות דומות, הכל כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. לחברת בשיבה בריאה זכות להציע את הקופונים למשתמשי קצה מסוימים לשימושם בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה לשימוש משתמשי קצה הנמנים על אותה קבוצה בלבד, או לכל משתמשי הקצה (במקרה בו קופון מוצע למשתמש קצה ספציפי או לקבוצה מסוימת של משתמשי קצה, השימוש בקופון על ידי אחר מלבד משתמש הקצה הספציפי או משתמש קצה הנמנה על הקבוצה המסוימת, בהתאמה, הינו אסור). ההנחה הגלומה בקופון יכולה לחול ביחס לרכישתם של כרטיסים לפעילות ספציפית, או לקבוצת פעילויות או לכל הפעילויות המוצעות באתר, הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. קופון יכול לחול ביחס לרכישתו של כרטיס בודד או מספר כרטיסים ויכול להיות חד פעמי או לשימוש חוזר, הכול כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון. אלא אם כן נאמר אחרת בהודעת ההצעה של אותו קופון, כל קופון נועד לשימוש, בין אם שימוש חלקי או שימוש מלא, בבת אחת. קופון שנעשה בו שימוש חלקי לא יזכה את משתמש הקצה ליתרה הנותרת של אותו קופון ובעקבות השימוש החלקי הקופון לא יקנה למשתמש הקצה כל זכות נוספת שהיא, כולל, בין היתר, זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהי. כל קופון יהיה תקף עד לתאריך מסוים או במשך טווח תאריכים אשר יצוין בהודעת ההצעה של אותו קופון. קופון חסר תוקף, לרבות קופון שלא נעשה בו שימוש, לא יקנה כל זכות שהיא, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהי. חברת בשיבה בריאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה לשנות את תנאיו של כל קופון או לבטלו, בין היתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור), גם לאחר שהקופון כבר הוצע וטרם נעשה בו שימוש, עד למועד השימוש באותו הקופון (למען הסר ספק, כרטיסים שנרכשו תוך שימוש בקופונים עדיין יכולים להתבטל בכפוף לאמור בתניות שימוש אלו).
16. נקודות קרדיט
לחברת בשיבה בריאה הזכות להעניק למשתמש קצה נקודות קרדיט ("נקודות קרדיט") בתמורה לביצוע של פעולות שונות אשר יפורטו באתר (כגון, אך לא בהכרח, הרשמה לאתר או הפניית משתמשי קצה אחרים לאתר) על ידי משתמש הקצה ("פעולות המזכות בקרדיט") בכמויות ובכפוף להגבלות ותנאי שימוש אשר יפורסמו באתר מעת לעת. לחברת בשיבה בריאה הזכות לשנות את המאפיינים של ו/או להוסיף ו/או להסיר פעולות המזכות בקרדיט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל חובה להודיע לכל משתמש קצה שהוא על השינוי ו/או ההוספה ו/או ההסרה כאמור. כל נקודות קרדיט שיוענקו למשתמשי קצה ייצגו ערך מסוים ו/או יאפשרו שימוש בנקודת קרדיט לתשלום חלק ממחירי כרטיסים מסוימים כפי שתחליט חברת בשיבה בריאה לפי שיקול דעתה הבלעדי. חברת בשיבה בריאה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה להטיל מגבלות או לשנות מגבלות קיימות על השימוש בנקודות קרדיט אשר צבר משתמש קצה (גם לאחר הענקתם למשתמש הקצה) כגון, מבלי הגבלה: (א) מספר מקסימאלי של נקודות קרדיט אשר יכול לצבור כל משתמש קצה; (ב) תקופת תוקף לשימוש בנקודות קרדיט אשר תמנה מהענקתן ושלאחריה תתבטל אותה נקודת קרדיט ולא יהיה ניתן להשתמש בה יותר; ו – (ג) הגבלת סוגי הכרטיסים אותם ניתן לרכוש באמצעות נקודות קרדיט, הכל כפי שיפורט באתר מעת לעת או בהודעה למשתמש הקצה המחזיק באותן נקודות קרדיט. נקודות קרדיט שהוענקו למשתמש קצה אינן ניתנות להעברה ומיועדות רק לרכישת כרטיסים על ידי משתמש קצה לו הוענקו בלבד. לחברת בשיבה בריאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת עד למועד השימוש בנקודות הקרדיט שהוענקו וגם לאחר הענקת נקודת הקרדיט ולפני השימוש בם, הזכות לבטל נקודות קרדיט שהוענקו. לאחר השימוש בנקודת קרדיט לרכישת כרטיס תתבטל נקודת הקרדיט (ניתן לעשות שימוש בכל נקודת קרדיט פעם אחת בלבד). נקודת קרדיט לא תקפה או מבוטלת לא תקנה כל זכות שהיא, כולל בין היתר זכות להחזר מכל סוג או זכות להשתתף בפעילות כלשהיא.
17. הפעילויות/השירותים המופיעים באתר
חברת בשיבה בריאה אינה מוכרת ו/או מספקת את הפעילויות ו/או השירותים המוצגים באתר. חברת בשיבה בריאה מעמידה לרשות המפעילים  את האתר כבמה להצגת ומכירת פעילותיהם ושירותיהם. בדף המכירה של כל פעילות ופעילות מופיעים התנאים למכירת הפעילות כפי שנמסרו על ידי המפעילים. תמונות הפעילויות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין הפעילות/השירות הנמכר. פרטי הפעילויות, תיאורם וכל מידע על הפעילויות לרבות מחיר הפעילויות נמסרים על-ידי המפעילים ובאחריותם. חברת בשיבה בריאה אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על המפעיל . חברת בשיבה בריאה אינה אחראית על תיאור הפעילויות כפי שנמסרו על ידי המפעיל.
18. רישום באתר ורכישת כרטיס
בעת הרישום ועל מנת לבצע רכישה או מכירה באתר יהיה עליך להירשם באמצעות חשבונך הפרטי באתר פייסבוק או להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון וכתובת. בעת רכישת הכרטיס יהיה עליך להזין בנוסף את פרטי כרטיס אשראי. על ידי הרשמה לאתר עם חשבון של פייסבוק, הנך מעניק לחברת בשיבה בריאה הרשאה לגשת ולהשתמש במידע שלך דרך חשבון זה, כפי שהותר על ידי פייסבוק, ולאחסן את אישורי ההתחברות שלך לפייסבוק על מנת לאפשר את השימוש באתר וכן הנך מאשר כי תהא כפוף לכל תנאי השימוש של פייסבוק בנוסף לתנאי שימוש אלו. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים וכי כרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, חברת בשיבה בריאה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת הכרטיס. לחברת בשיבה בריאה  ו/או למפעילים שמורה הזכות לבטל את השתתפותך/רכישתך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתדרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדוייקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. חברת בשיבה בריאה ו/או המפעילים יהיו רשאים לנקוט בכל צעד משפטי, כולל פנייה לערכאות, כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעיל ו/או חברת בשיבה בריאה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי חברת בשיבה בריאה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי חברת בשיבה בריאה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה.
19. תשלום
19.1. המחירים המוצגים באתר (כולל בשקלול של כל הנחה עקב השימוש בקופון או נקודות קרדיט) כוללים מע"מ וכל מס אחר ומהווים את המחיר הסופי אותו ישלם משתמש הקצה עבור הפעילות ו/או השירות, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המפעיל מתחייב שלא לקבל כל תשלום ממשתמש הקצה עבור הפעילות ו/או השירות המסוימים שעבורם רכש משתמש הקצה כרטיסים באתר או שבגינם פנה משתמש הקצה למפעיל דרך האתר שלא דרך חברת בשיבה בריאה ומשתמש הקצה מתחייב לשלם עבור הפעילות ו/או השירות המסוימים שעבורם רכש משתמש הקצה כרטיסים באתר או שבגינם פנה למפעיל דרך האתר אך ורק דרך חברת בשיבה בריאה.
19.2. רכישת כרטיס שאושרה מהווה רכישה של הפעילות ו/או השירות המחייבת בתשלום מלוא הסכום על ידי הרוכש.
19.3. חיוב הרוכש יתבצע על ידי חברת בשיבה בריאה וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר (במידה ולא נמסרו פרטים מלאים, חברת בשיבה בריאה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה).
19.4. במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו, של הרוכש, תבוטל הרכישה, הכרטיס לא יסופק לרוכש והרוכש יחויב בדמי ביטול כמפורט בסעיף 20.6 להלן.
19.5. אישור בדבר פרטי העסקה לאחר ביצוע הקניה יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני .
19.6. חברת בשיבה בריאה תשמור את התשלום בגין הפעילות ותזכה את המפעיל רק לאחר סיום הפעילות במידה ומשתמש הקצה לא ביטל את השתתפותו בפעילות בהתאם לסעיף 20 להלן.
19.7. בנוסף, ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי שימוש אלו (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הוראה בקשר עם אחריותה המוגבלת של חברת בשיבה בריאה), אם וככל שהפעילות נשוא כרטיס מסוים בוצעה שלא בהתאם לטיב, איכות, ו/או התאמה למשתמש הקצה כמצופה מפעילות באיכות גבוהה ו/או לתיאור הפעילות ו/או השירות באתר, כפי שיקבע על ידי חברת בשיבה בריאה לפי שיקול דעתה, בין היתר בהסתמך על מידע שיתקבל אצל חברת בשיבה בריאה ממשתמשי קצה, תהיה רשאית חברת בשיבה בריאה לקבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי משתמש(י) הקצה זכאי(ם) להחזר כספי עבור הכרטיס(ים) ובמקרה כזה המפעיל לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין הכרטי(ים) ו/או יידרש להשיב את תמורתם (ככל שכבר קיבל מחברת בשיבה בריאה תשלום עבורם), והוראות סעיף 27 יחולו, בשינויים המחוייבים.
20. ביטול רכישה על ידי משתמש הקצה
20.1. ביטול רכישת כרטיס יעשה באמצעות פניה דרך כפתור "בטל הזמנה" באתר או באמצאות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני) לפחות 48 שעות לפני מועד הפעילות, יכלול את פרטי הרוכש ואת פרטי ההזמנה, ויחולו עליו התנאים המפורטים בסעיף 20 זה.
20.2. בנוסף (מבלי לגרוע מתקופות הביטול בסעיף 20.1) בכל הקשור לביטול עסקת מכר מרחוק מול חברת בשיבה בריאה על ידי משתמש הקצה הרי שיחולו גם הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').
20.3. הנך רשאי לבטל רכישת כרטיס אשר הינה עסקת מכר מרחוק בהודעה בכתב כמפורט להלן:
בעסקה המתייחסת לשירות – ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה כאמור בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בוטלה עסקה מתמשכת, שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו עד למועד הביטול.
20.4. תוצאות ביטול הרכישה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן.
20.5. בעסקת מכר מרחוק אין זכות ביטול במקרים הבאים: לגבי 'טובין פסידים' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; לגבי פעילות שהיא מידע (נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנות) כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ'ה- 1995; טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורי.
20.6. דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בכרטיס ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הכרטיס בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
20.7. דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי בהמפעיל או על ידי חברת בשיבה בריאה. בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המפעיל והן חברת בשיבה בריאה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.
20.8. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין הפעילות לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי חברת בשיבה בריאה לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם.
20.9. יובהר כי ביטול כאמור מתייחס לביטול רכישת הכרטיס על ידי משתמש הקצה בלבד, אך לא לביטול רכישת כל הפעילות ו/או שירות שנרכשו ישירות על ידי משתמש הקצה מהמפעיל שלא דרך חברת בשיבה בריאה, שאז על משתמש הקצה לפנות למפעיל ועל ביטול שכזה יחולו תנאי המפעיל, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבין משתמש הקצה לבין המפעיל. על חברת בשיבה בריאה לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת פעילות ו/או שירות שנרכשו מהמפעיל וכל ביטול כאמור יהיה בין משתמש הקצה לבין המפעיל.
20.10. לא תינתן אפשרות של ביטול כרטיס כאמור אם סופקה הפעילות ו/או השירות למשתמש הקצה.
21. אספקת הפעילויות
21.1. אספקת הפעילויות/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של הכרטיס לגבי הפעילות/שירות באתר. אספקת הפעילויות/השירותים תבוצע על ידי המפעילים ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של הכרטיס לגבי הפעילות/שירות באתר.
21.2. במידה והמפעיל ביטל את הפעילות ו/או השרות יושב למשתמש הקצה הסכום ששולם על ידו בגין הכרטיס לפעילות ו/או השרות בגינו נרכש הכרטיס במלואו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.
22. מימוש הכרטיסים
22.1. הכרטיס הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש כרטיס יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהכרטיס גלומה בכרטיס המקורי וכל העתק של כרטיס, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות. אספקת הפעילות ו/או השירות תהייה תוך הצגת הכרטיס עצמו למפעיל בפרק הזמן שיוצג עליו. ייתכן שבעת מימוש הכרטיס יידרש הרוכש על ידי המפעיל  להציג תעודה מזהה.
22.2. אלא אם צוין אחרת במפורש, לא ניתן לשלב שימוש בכרטיס עם שוברים, קופונים, הנחות, הצעות, תעודות צד שלישי ו/או מבצעים אחרים ולא יחול כפל מבצעים.
22.3. מימוש כרטיס יהיה כפוף להוראות כל דין.
22.4. חברת בשיבה בריאה והמפעיל לא יהיה אחראים לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשכפול ו/או להדפסה ביתר של הכרטיסים ו/או של מספרם הסידורי.
22.5. חברת בשיבה בריאה לא מגבילה מכירת ו/או העברת כרטיס לצד ג, על ידי משתמש הקצה, בתנאי שמכירת ו/או העברת הכרטיסים מותנית בכך שהמוכר או המעביר יתנה את העברה או מכירה כאמור בכך שכל תנאי השימוש ותנאי הכרטיס ימשיכו לחול, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של חברת בשיבה בריאה, גם כלפי רוכש הכרטיס ו/או מקבלו בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע ממכירת ו/או מהעברת כרטיס לצד ג, לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד. בנוסף, כל צד אשר העביר ו/או מכר את הכרטיס ימשיך לשאת באחריות אישית כלפי חברת בשיבה בריאה לפי תנאי שימוש אלו.
22.6. כל ניסיון לעשות שימוש בכרטיס בניגוד לתנאים המפורטים לעיל ולהלן או בניגוד לתנאים שיופיעו בהצגת העסקה באתר או על גבי הכרטיס, במצטבר, יגרום לביטול תוקפו של הכרטיס, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש.
22.7. כל הכרטיסים מוגבלים בזמן לצורך מימושם כך שתוקפו של הכרטיס יהיה אך ורק לפעילות המסוימת במועד המסוים כפי שצוין בעת רכישת הכרטיס. לא ניתן יהיה לעשות בכרטיס שפג תוקפו כל שימוש והכרטיס לא יקנה לרוכש הכרטיס כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין. על כן, באחריות רוכש הכרטיס לממש את הכרטיס להשתתפות בפעילות על פי תוקפו של הכרטיס בלבד. רוכש כרטיס אשר לא מימש את הכרטיס, מכל סיבה שהיא, על פי תוקפו של הכרטיס, יאבד את זכאותו לקבלת הפעילות ו/או השירותים הגלומים בכרטיס ולא יהיה זכאי לכל החזר, תשלום ו/או פיצוי, מכל מין וסוג שהוא.
23. ביטול רכישה על ידי חברת בשיבה בריאה
חברת בשיבה בריאה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר, כולה או חלקה, ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), כולה או חלקה, לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור) בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
23.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
23.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת חברת בשיבה בריאה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.
23.3. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור הפעילות/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים מהרוכש, רשאית חברת בשיבה בריאה לבטל את הרכישה הספציפית.
23.4. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.
23.5. חברת בשיבה בריאה רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.
23.6. במידה והמפעיל ביטל את הפעילות ו/או השרות.

  1. תכנית מפני משתמשים ("תכנית שותפים")

24.1. משתמשי קצה יכולים להירשם לתכנית מפני משתמשים באתר (משתמש קצה אשר נרשם לתכנית יכונה " מפנה משתמשים"). מפנה משתמשים יוכל לסמן פעילויות המוצעות באתר ולקבל מחברת בשיבה בריאה לינק ייחודי ("לינק ייחודי") לאותה הפעילות, אותו יוכל להעלות לאתרים אחרים.

24.1. מפני משתמשים יהיו זכאים לעמלה בשיעור כפי שתודיע להם חברת בשיבה בריאה בכתב (ואשר חברת בשיבה בריאה תהה זכאית לשנות מעת לעת בהודעה בכתב) מהתשלום עבור "הזמנה מזכה" ("עמלת מפנה משתמשים"). "הזמנה מזכה" היא ההזמנה הראשונה בלבד באתר שבוצעה על ידי משתמש קצה שהוכוון לאתר מלינק ייחודי, בהינתן ש- (א) ההזמנה בוצעה תוך 30 ימים מהיום בו הגיע לראשונה משתמש הקצה לעמוד באתר אליו מכווין הלינק הייחודי, ו-(ב) התשלום עבור ההזמנה המזכה לא נעשה כולו באמצעים שאינם מזומן (כגון, מבלי הגבלה, קופונים או קרדיט).

24.2. אם הזמנה מזכה בגינה יש זכאות לעמלת מפנה משתמשים או בגינה עמלת מפנה משתמשים כבר שולמה מבוטלת על ידי משתמש קצה או שתשלום בגינה מוחזר (בצורה מלאה או חלקית, למעט בגין ביטול פעילות על ידי מציע הפעילות), חברת בשיבה בריאה לא תהיה חייבת יותר בתשלום עמלת מפנה משתמשים בגין אותה פעילות. במקרה וחברת בשיבה בריאה כבר שילמה עמלת מפנה משתמשים בגין אותה פעילות: (א) מפנה משתמשים יידרש להחזיר את עמלת מפנה משתמשים הרלוואנטית תוך 14 יום מיום ההודעה בכתב על ידי חברת בשיבה בריאה, ו- (ב) ככל שעמלת מפנה המשתמשים לא הוחזרה לחברת בשיבה בריאה על ידי מפנה המשתמשים עדיין, חברת בשיבה בריאה תהיה רשאית לקזז אותה העמלה מכל עמלת מפנה משתמשים אחרת שמפנה המשתמשים זכאי או יהיה זכאי לה. עמלת מפנה המשתמשים עבור חודש תחושב על ידי חברת בשיבה בריאה ותהיה סופית ולא ניתנת לערעור על ידי מפנה המשתמשים. עמלת מפנה המשתמשים לה זכאי מפנה המשתמשים תשולם ב-15 לחודש הקלנדארי שלאחר החודש בו בוצעה הפעילות של ההזמנה מזכה או החודש בו בוטלה פעילות זו על ידי מציע הפעילות (לפי העניין) לחשבון Paypal שפרטיו ימסרו על ידי מפנה המשתתפים. מפנה המשתתפים הוא האחראי הבלעדי לכל חבות מס הנוגעת לתשלום מחברת בשיבה בריאה והוא ישפה את חברת בשיבה בריאה בגין כל תשלום או חבות שתחויב בו חברת בשיבה בריאה בקשר למיסוי של תשלום כאמור. חברת בשיבה בריאה זכאית לנכות מכל תשלום מס כמחויב לפי חוק. עמלת מפנה המשתמשים היא סכום ברוטו הכולל בתוכו כל מס שיושם על תשלום העמלה (כולל בין היתר כל מס מכירה או שירותים או מע"מ).

24.3 כל מפנה משתמשים מצטרף לתכנית מפני המשתמשים מבחירתו החופשית, ויישא בכל עלות הכרוכה בפעילותו במסגרת תכנית מפני המשתמשים.

24.4. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של תנאים אלו, מפני משתמשים: (א) יעלו לינקים יחודיים רק לאתרים אשר יש להם הזכות להעלות אליהם את הלינק הייחודי, ויהיו לבדם אחראיים להשיג ולקיים את תנאיו של כל אישור, רישיון או הסכמה הנדרשים לשם פעילות מפנה המשתמשים במסגרת תכנית מפני המשתמשים; (ב) לא יעלו לינק ייחודי לאתר או כל מדיה אחרת אשר מכיל תוכן לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר לפעילויות או שירותים כלשהם שאינם חוקיים ו/או שאינו תואם את מטרות האתר; (ג) לא ישתמש בלינק ייחודי בכל צורה שיש בה הפרת זכויות צד ג', ספאם, פעילות אי-חוקית, מאיימת, פוגענית, מטעה, מעליבה, משמיצה, דוחה, חודרת/מפרת פרטיות, וולגרית, גסה, מגונה או באופן אחר מעוררת התנגדות, או שמעודד התנהגות פלילית, מקימה עוולה אזרחית ו/או שמפרה בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מפרסמת או משדלת לפעילויות או שירותים כלשהם שאינם חוקיים ו/או שאינו תואם את מטרות האתר או שפוגעות בשמה הטוב או במוניטין של חברת בשיבה בריאה. למען הסר ספק, כל פעולה הקשורה ללינק ייחודי או שהינה במסגרת תכנית מפני המשתמשים תיחשב 'שימוש' באתר.

24.5. לחברת בשיבה בריאה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות של כל לינק ייחודי או להפסיק את תכנית מפני המשתמשים מבלי לספוג כל חבות למפני המשתמשים או צדדים אחרים.

ג. התחשבנות עם המפעיל
25. חברת בשיבה בריאה גובה עמלה בשיעור של החל מ-20% בתוספת מע"מ באם נדרש על פי דין ("עמלת בשיבה בריאה") מכל כרטיס שנרכש על ידי משתמש קצה.
26. חברת בשיבה בריאה תחשב את הסכום המגיע למפעיל בגין כרטיסים ששולמו לפעילויות ו/או לשירותים שניתנו על ידי המפעיל בניכוי עמלת בשיבה בריאה, בניכוי עלויות סליקת אשראי ו/או עלויות סליקה אחרות (אם וככל שתהיינה), בניכוי ביטולי תשלומים על ידי משתמש הקצה ובניכוי החזרים בגין ביטולים (של המפעיל ושל משתמשי הקצה). חישוב הסכום על ידי חברת בשיבה בריאה הוא סופי ומוחלט.
27. במידה ויגיעו ביטולי עסקאות על ידי משתמש הקצה ו/או המפעיל והסכום אשר מגיע למפעיל ממכירת כרטיסים עבור הפעילות לא יספיק על מנת לקזז סכומים אלו, יעביר המפעיל את הסכום החסר על פי דרישת חברת בשיבה בריאה לחברת בשיבה בריאה בתוך 14 ימים מבקשת התשלום על ידי חברת בשיבה בריאה.
28. הסכום המגיע למפעיל יועבר למפעיל בתוך 14 ימים לאחר סוף החודש בו בוצעה הפעילות ו/או ניתן השירות ומותנה בשליחת בקשה של המפעיל למשיכת הכספים על ידי שליחת דואר אלקטרוני ל accounts@healthyaging.co.il. התשלום יבוצע על ידי אמצעי התשלום אותו תקבע חברת בשיבה בריאה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
29. המפעיל הוא האחראי הבלעדי לתשלום כל המיסים הנדרשים על פי החוק.
30. חברת בשיבה בריאה תהא רשאית, לשיקול דעתה הבלעדי, לגבות תשלום מהמפעיל עבור פרסום פעילות ו/או שירות באתר, לרבות תשלום חד פעמי, מתמשך או לפי היקף הפעילות ו/או השירות, כפי שיקבע מעת לעת על ידי חברת בשיבה בריאה.
ד. שונות
31. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
32. כל זכות, סעד ו/או תרופה של חברת בשיבה בריאה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של חברת בשיבה בריאה.
33. הסכם זה הינו לטובת כל חברה המשתייכת לחברת בשיבה בריאה ומקנה לכל חברה מחברת בשיבה בריאה זכות לאכוף תניות ההסכם. למעט האמור לעיל, הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
34. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי חברת בשיבה בריאה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של חברת בשיבה בריאה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
35.  הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
36.  חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

תנאי השימוש נכונים לתאריך 01.06.2020

 

פרטיות וסודיות

1.1 משתמש הקצה ו/או המפעיל מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, שירות לוח המודעות, חדרי הזום, הצ'ט, תמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות באתר ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינן תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה ו/או בית העסק וכן לצפות בתמונת הפרופיל, שם המשתמש והפעילות שביצע באתר מבלי ידיעתו. חברת בשיבה בריאה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן חברת בשיבה בריאה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה ו/או המפעיל בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה ו/או המפעיל מפרסם ו/או שנוצר על ידי השימוש באתר, בין אם בחדרי הזום, הצ'ט, בחדרי הדיונים, על לוחות המודעות או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה ו/או המפעיל מקנה לחברת בשיבה בריאה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת.

1.2 כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או המפעיל (שם, תמונת הפרופיל, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או המפעיל במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בתי העסק, יישמרו במאגרי המידע של חברת בשיבה בריאה.

1.3 חברת בשיבה בריאה תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:

1.3.1 העברת המידע למפעיל לצורך הפעילות ו/או השירות נשוא רכישת הכרטיסים בלבד. מובהר בזאת כי המפעיל אינו רשאי לעשות כל שימוש אחר במידע שיועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס;

1.3.2 שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;

1.3.3 לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר;

1.3.4 מתן הודעות בקשר עם האתר והשימוש בו;

1.3.5 ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

1.4 חברת בשיבה בריאה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש משתמש הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

1.5 פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של חברת בשיבה בריאה.

1.6 חברת בשיבה בריאה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק, כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם חברת בשיבה בריאהוכו'). אין באמור כדי למנוע מחברת בשיבה בריאה להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.

1.7 למרות האמור לעיל, חברת בשיבה בריאהתהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או המפעיל לצד שלישי במקרים הבאים:

1.7.1 כאשר התקבלה הסכמת משתמש הקצה ו/או המפעיל;

1.7.2 משתמש הקצה ו/או המפעיל ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה, לפגוע בחברת בשיבה בריאה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; משתמש הקצה ו/או בית העסק עשה שימוש בשירותי חברת בשיבה בריאה באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת בשיבה בריאה עשוי להיות מעשה בלתי חוקי; אם התקבל בידי חברת בשיבה בריאה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי משתמש הקצה ו/או המפעיל לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים;

1.7.3 במקרה שבו חברת בשיבה בריאה תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי משתמשי הקצה והמפעיל את הוראות תנאי השימוש.

1.8 פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של חברת בשיבה בריאה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי חברת בשיבה בריאה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או למפעיל כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברת בשיבה בריאה.

1.9 בקרות מקרים שאינם בשליטתה של חברת בשיבה בריאה ו/או הנובעים מכח עליון, חברת בשיבה בריאה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

1.10 חברת בשיבה בריאה תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש הקצה ו/או לבית העסק שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש הקצה ו/או בית העסק את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר

גלילה למעלה
Depositphotos_148007811_xl-2015-2__1_-removebg-preview (1)

גלשו באתר והתרשמו ממגוון הפעילויות שלנו

רכשו כרטיס לפעילות או מנוי חודשי שמאפשר כניסה חופשית

Picture1

התרווחו בכורסה או דווקא לא ותפעילו את המוח והגוף בחברותא

התחברות / הרשמה
saç ekimi saç ekimi fiyatları iğneli epilasyon epilasyon marmaris escort fethiye escort bodrum escort izmir escort